2

Luxury Palace đã tổ chức an toàn và thành công sự kiện trước tình hình dịch bệnh Corona trên toàn cầu.